Teksti: Reserviupseeriliitto

RUL tukee asevelvollisuuden kehittämistä

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kannattaa 26.11. julkaistussa parlamentaarisen komitean raportissa mainittuja kehittämisajatuksia ja tavoitetiloja. Raportissa esitetty reservin koulutuksen kehittäminen Puolustusvoimien kertaus- ja vapaaehtoisten harjoitusten, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) harjoitusten sekä reservijärjestöjen ja reserviläisten omatoimisen toiminnan kokonaisuutena on erittäin tärkeää, toteaa RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä.

Reserviläisten rooli korostuu erityisesti uudistuvassa paikallispuolustuksessa ja siksi reserviläisten osaamista ja motivaatiota on pystyttävä hyödyntämään nykyistä paremmin.

Kutsuntajärjestelmä koko ikäluokalle

RUL kannattaa myös kutsuntajärjestelmän ulottamista koko ikäluokalle sukupuolesta riippumatta. Tämä todennäköisesti kasvattaa naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden määrää, joka on tavoiteltavaa. Kutsuntajärjestelmän laajentaminen vaatii lakimuutoksia, joiden valmistelu tulee aloittaa pikaisesti. Laajentuvat kutsunnat vaativat lisäresursseja sekä puolustushallinnolle että kunnille.

Koko asevelvollisuusaikaa kehitettävä

Raportissa mainitut avaukset asepalveluksen aloittavien määrän kasvattamisesta ovat tärkeitä. Samoin on tärkeää kehittää varusmiespalvelusta niin, että keskeyttäneiden määrää pystytään pienentämään.

Reserviaika muodostaa valtaosan asevelvollisuusajasta ja tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota. MPK:lla ja sen jäsenjärjestöillä on tärkeä rooli mm. reserviläisten koulutuspolkujen rakentamisessa. Reserviläisten osaamista ja motivaatiota sekä paikallistuntemusta hyödyntämällä sekä Puolustusvoimien ja reservin vuorovaikutusta tehostamalla mahdollistetaan erityisesti paikallisjoukkojen koulutuksen ja valmiuden kehittäminen. Liitto kannattaa myös raportissa esitettyä ajatusta reservin ikärajojen tarkastelusta. Toimintakyvyllä on usein syntymävuotta suurempi merkitys reserviläisen kykyyn hoitaa tehtävänsä.

Suomen puolustuksen perustana ovat asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko maan puolustaminen ja korkea maanpuolustustahto. Reserviläisjärjestöjen aktiivinen toiminta on keskeisessä osassa maanpuolustustahdon yllä pidossa sekä reservin toimintakyvyn ja ampumataidon kehittämisessä.

Tasa-arvoisempaa toimintaa

Esitetyt toimenpiteen palvelusajan yhdenvertaisemman palvelukokemuksen lisäämiseksi ovat tärkeitä. Tasa-arvoa tulee lisätä myös reservissä olo aikana. Tällä hetkellä mm. nuorempien perheellisten sitoumusreserviläisten osallistumissa on monia käytännön ongelmia. Tämä konkretisoituu erityisesti, jos perheen huoltajat tai ainoa huoltaja ovat reserviläisiä.

RUL kannattaa myös raportissa esitettyjä ajatuksia vapaaehtoistoiminnan toimintamahdollisuuksien lisäämisestä kokonaisturvallisuuden eri tehtävissä. Samoin liiton mielestä on tärkeää, että siviilipalvelusta kehitetään niin, että palveluksella on nykyistä merkittävästi tiiviimpi yhteys yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ja varautumisen lisäämiseen.

Yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittäneen parlamentaarinen komitean raportti julkaistiin 26.11.2021.