Teksti: Reserviupseeriliitto

Tasa-arvon edistämistä uskottavan maanpuolustuksen ehdoin

Samana päivänä, kun saapumiserä 1/22 astui palvelukseen, julkaistiin Yhteisvoimat-kansalaisaloite. Aloitteen tavoitteena on muuttaa asevelvollisuus koskemaan koko ikäluokkaa pelkästään miesten sijaan.

Asepalveluksen suorittaisi edelleen suunnilleen sama määrä kuin tälläkin hetkellä, mutta sukupuoli ei olisi määräävä kriteeri sille, ketkä asepalveluksen suorittavat. Tavoitteena on tuoda muita kriteereitä siihen, ketkä asepalveluksen suorittavat. Aloite esittää asevelvollisiksi valittavien kohdalla mahdollisiksi keskeisimmiksi kriteereiksi jonkinlaiset mittarit motivaatiolle, fyysiselle kunnolle, kognitiivisille kyvyille ja sosiaalisille taidoille. Kaiken kaikkiaan aloitteessa pohditaan vallitsevan asevelvollisuuden muokkaamista ja siihen liittyviä käytännön tekijöitä monitahoisesti, joskin teoriatasoisesti. Aloitetta tukevat muun muassa Varusmiesliitto sekä useamman puolueen nuorisojärjestöt.

Parlamentaarinen komitea selvitti yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Komitean mietintö aiheesta julkaistiin marraskuussa 2021. Komitea pitää tärkeänä, että vastuuta maanpuolustuksesta voidaan jakaa paremmin koko ikäluokalle edistämällä sen mahdollisuuksia ja luomalla askelmerkkejä siihen. Mietinnön tavoitetiloissa tuodaankin esille asepalveluksen suorittavien naisten määrän kasvattaminen sekä muita tasa-arvoa parantavia toimia. Komitean esittämän mietinnön perusteella tavoitteena ei kuitenkaan ole sukupuolineutraali asevelvollisuus, vaan sen mukaan miehet ovat edelleen asevelvollisia ja naiset voivat suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen.

Puolustusvoimissa on käynnissä muutoksia, joilla viedään asevelvollisuutta tasa-arvoisemmaksi. Vuonna 2020 aloitettu yhteistupakokeilu laajeni vuoden vaihteessa koskemaan lähes kaikkia varuskuntia ja parlamentaarisen komitean mietinnön perusteella on aloitettu koko ikäluokkaa koskevien kutsuntojen valmistelut. Lisäksi Puolustusvoimat markkinoi aktiivisesti naisille vapaaehtoista asepalvelusta ja on esittänyt tavoitteekseen kasvattaa asepalveluksen suorittaneiden naisten määrää nykyisestä. Puolustusvoimissa tapahtuu tällä hetkellä siis paljonkin kehitystä pelkästään tasa-arvon näkökulmasta.

Muutosvauhdissa saattaa kuitenkin hämärtyä se, miksi Puolustusvoimat on olemassa. Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Kehitys on tarpeen, samoin kuin kansalaisten tuki Puolustusvoimille, mutta täytyy varoa, ettei kehitys vaaranna uskottavaa maanpuolustustamme. Moni tasa-arvoa edistävä muutos on vasta alkutekijöissään ja käytäntönä täysin vakiintumaton. Mielestäni muutosten tulee edetä pidemmälle, jotta voidaan alkaa suunnittelemaan seuraavia muutoksia. Etenemällä liian nopeasti eri muutosten kanssa vaarana on päätyä tilanteeseen, jossa mikään muutosten tuoma uusi toimintatapa ei ole vakiintunut, mikä pahimmassa tapauksessa heikentää Suomen puolustusta. Ilman uskottavaa maanpuolustusta ei ole valtiota, jossa parantaa tasa-arvoa.

Yhteisvoimat– kansalaisaloite on hyvin tehty ja sisältää painavaa tekstiä. Kehotankin jokaista lukemaan sen läpi ja muodostamaan oman mielipiteensä vallitsevan asevelvollisuusjärjestelmän kehittämisestä. Pohtimalla nykyistä järjestelmää monitahoisesti on mahdollisuuksia kehittää sitä vastaamaan paremmin paitsi nyky-yhteiskunnan ja sen yksilöiden, ennen kaikkea isänmaan tarpeita. Tässä kohti en kuitenkaan itse ole valmis asettumaan aloitteen taakse, sillä koen, että Puolustusvoimissa on kesken monia muutoksia, joista useat ovat vielä alkutekijöissään. Yhteisvoimat -aloitteen esitykset ovat sen verran suuria, että kaiken muun muutoksen kanssa ne voisivat olla ennemminkin uhka turvallisuudelle ja uskottavalle maanpuolustukselle, kuin sitä vahvistavia tekijöitä.

Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneena ja aktiivisena reserviupseerina kehotan kuitenkin kaikkia nuoria miettimään omaa panostaan Suomen maanpuolustukselle, sekä lähtemään suorittamaan asepalvelusta joko velvollisena tai vapaaehtoisena. Viekää nyt kesken olevia muutoksia omalla toiminnallanne eteenpäin, jotta tulevaisuudessa voimme aloittaa keskustelun asevelvollisuusjärjestelmän seuraavista muutoksista.

 

Elisa Suutari
Liittovaltuuston jäsen