Teksti: Reserviupseeriliitto

Nuoret upseerit mukaan toimintaan

Nuorten ottaminen toimintaan aikaisempaa paremmin on ollut liiton tavoitteena jo jonkin aikaa. Liittokokouksen kolmivuotissuunnitelmassa vuosille 2017-2019 on kirjattu tavoitteisiin ja keskeisiin toimintoihin, että nuorisoupseeri nimetään jokaiseen yhdistykseen, ja että nuorisoupseereiden keskeiset tehtävät määritellään.

Päätehtävä on toimia nuorten lähtökohtaisena yhdyshenkilönä ja informaation lähteenä maanpuolustustoiminnassa, viestiä paikallisyhdistyksen toiminnasta ja madaltaa nuorten kynnystä tulla mukaan maanpuolustustoimintaan. Nuorisoupseerilla on myös velvollisuus pitää yhteyttä uusiin nuoriin jäseniin ja toivottaa heidät tervetulleiksi vähintään yhteen tapahtumaan.

Lisäksi nuorisoupseerin tehtävänä on pitää yhteyttä muihin vastaaviin tahoihin kuten liiton nuorten toimikuntaan. Yhteistyötä ja yhteistoimintaa helpottaakseen liitto on kannustanut piirejä muodostamaan paikallisyhdistysten nuorisoupseereista nuorten toimikunta, joka voi yhdessä ideoida nuorille suunnattuja tapahtumia sekä uudelleen arvioida vanhoja toimintatapoja ja käytäntöjä.

Nuorten toiminnan aktivoitumista on pyritty edesauttamaan esimerkiksi Nuorisoupseerin oppaan avulla sekä kartoittamalla yhdistysten näkemyksiä nuorisoupseereiden tehtävistä ja tavoitteista.

 

Nuoriso-upseerikyselyn tuloksia

Liitto toteutti kevään aikana Nuorisoupseeri-kyselyn, joka osoitettiin jokaiseen liiton yhdistykseen. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka kentällä on otettu nuorten toiminta huomioon ja onko paikallisyhdistyksissä otettu nuorisoupseerin tehtävät käytäntöön. Yhteensä vastauksia saatiin 137 yhdistykseltä.

Yhteensä 27 yhdistystä oli ilmoittanut liittoon nimetyn nuorisoupseerin, mutta kyselyn perusteella nuorisoupseeri löytyi yhteensä 59 yhdistyksestä. Valtaosalla yhdistyksistä nuorisoupseeri oli kuitenkin jäänyt nimeämättä. Useissa vastauksissa syyksi nousi se, ettei toiminnassa ole nuoria upseereita joko lainkaan tai riittävästi, että hallitus- tai vastuutehtäviin saataisiin nuoria henkilöitä. Melkein 30% vastanneista kertoi syyksi sen, ettei yhdistys tiennyt nuorisoupseerin tehtävästä edellisen syyskokouksen aikaan.

Nimetyistä nuorisoupseereista 70% piti nuorisoupseerin tehtäviä selkeinä ja suurin osa (noin 85%) heistä koki nuorisoupseerin tehtävän tarkoituksenmukaisena yhdistyksen toiminnassa. He myös saivat tukea muilta yhdistyksen vastuuhenkilöiltä, sillä lähes 80% vastanneista sanoi muiden toimijoiden kokevan nuorisoupseerin tehtävät tarkoituksenmukaiseksi yhdistyksen toiminnassa. Muut hallituksen jäsenet olivat antaneet nuorisoupseerin tehtävään tukeaan suurimmassa osassa vastauksista. Erityisesti tukea tehtävän hoitamisessa kaivattiin toiminnan ideoimisessa ja tapahtumien järjestämisessä. Kerhojen välistä ja piirin sisäistä yhteistyötä kaivattiin.

Valtaosassa vastanneista yhdistyksistä ei oltu varattu erillistä budjettia nuorten toimintaan, vaan se kuului jonkin muun toiminnan, esim. ammunnan toimintamenoihin. 63% yhdistyksistä, joissa oli nimetty nuorisoupseeri, oli järjestänyt tai oli järjestämässä nuorille suunnattua tapahtumaa.

Niistä yhdistyksistä, joissa ei ollut nimettyä nuorisoupseeria noin puolessa koettiin, ettei yhdistyksessä ollut selkeää kuvaa siitä, mikä on nuorisoupseeri. Heistä kuitenkin yli puolet koki, että nuorisoupseerin tehtävät olivat selkeitä ja tarkoituksenmukaisia. 40% yhdistyksistä aikoi valita yhdistykselle nuorisoupseerin seuraavassa syyskokouksessa.

Nuorten upseerien vähäisyys tai puuttuminen kokonaan oli merkittävä ongelma useankin vastauksen mukaan. Poikkeuksena olivat opiskelijayhdistykset eli ORUP:n (Opiskelijain Reserviupseeripiiri) jäsenyhdistykset, jotka koostuvat käytännössä pelkistä nuorista jäsenistä. ORUP oli valtaosalle vastaajista tuntematon eikä sen jäsenyhdistyksiä ollut kontaktoitu paikallisella tasolla juurikaan.

 

Nuorisoupseerin opas avuksi yhdistyksille

Liiton nuorten toimikunta on laatinut Nuorisoupseerin oppaan, johon nuorisoupseerin tehtävät on kirjattu.  Oppaan tarkoituksena ei ole määritellä yhtä toimintamallia, vaan hyödyntää ja yhdistellä jo käytössä olevia eri paikkakunnilla toimivien nuorten toimikuntien tuottamia materiaaleja ja kokemuksia toiminnan kehittämiseksi. Opasta päivitetään ja sen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain RUL:n nuorten toimikunnassa.

Osassa piireistä nuorten toimikunta on jo perustettu ja toimintaa on käynnistetty alueellisesti järjestämällä alueellisesti eri yhdistysten nuorille upseereille suunnattua yhteistä toimintaa. Nuorisoupseerin oppaan avulla kynnys nuorille suunnattuun toimintaan toivottavasti madaltuu ja nuoret jäsenet saadaan paremmin toimintaan mukaan.

Opas löytyy liiton tiedostopankista täältä ja se on vapaasti jäsenistön ja yhdistysten hyödynnettävissä.