Teksti: Reserviupseeriliitto

“Avoin MPKK” – Reserviupseerien esiupseeritason osaamisen kehittäminen

Reservin upseerit sijoittuvat Puolustusvoimien poikkeusolojen organisaatiossa vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. Puhtaasti reserviläistaustaisella upseerilla on mahdollisuus voimassa olevien asetusten myötä tulla ylennetyksi everstiluutnantiksi saakka, mikäli henkilön osaaminen ja poikkeusolojen tehtävä sitä puoltavat. Vuoteen 2022 mennessä everstiluutnantiksi on ylennetty kaksi henkilöä.

Venäjän käymä sota Ukrainassa on nostanut keskusteluun suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän puutteet reserviupseerikoulutuksessa. Julkista keskustelua on käyty esimerkiksi operatiivisessa johdossa toimivien reserviupseerien täydennyskoulutustarpeesta, sekä pohdittu asiaa myös sotatilanteessa väistämättä tapahtuvien tappioiden korvaamisen näkökulmasta. Koulutus 2020-ohjelman laadinnan puitteissa esiupseeritason osaamisen kouluttamisesta käytiin keskustelua miniesiupseerikurssin osalta, mutta konkreettisia askelia ei juurikaan otettu. Tällä hetkellä Maanpuolustuskoulutus MPK:n kurssien puitteissa reserviupseereja koulutetaan mm. joukkoyksiköiden esikuntien eri tehtäviin. Luonnollisesti koulutusta järjestetään myös kertausharjoitusten puitteissa, mutta Puolustusvoimien järjestämä keskitetty korkeakoulutyyppinen kurssitus ja tutkintojärjestelmä puuttuu.

Suomen Reserviupseeriliiton kommentointikierroksella olevan kolmivuotisstrategian luonnoksen 2023-2026 mukaisesti RUL:n keskeisiä tehtäviä on mm:

 • Kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, taitoja ja kykyä toimia erilaisissa sodan ajan ja poikkeusolojen tehtävissä
 • Kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä
 • Tehdä työtä maanpuolustusedellytysten parantamiseksi sekä vahvistaa kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -tietoutta
 • Toimia reserviupseerien etujärjestönä
 • Kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta yhteistyössä maanpuolustusjärjestöjen, puolustushallinnon ja muiden toimijoiden kanssa
 • Osallistua kansainväliseen reserviupseeritoimintaan

Lisäksi kolmivuotissuunnitelman strategisina painopisteinä ovat toimintakykyisen reserviupseerin kouluttautumisen osalta:

 • Reserviupseereille suunnatun koulutuksen ja kouluttautumisen kehittäminen tukeminen
 • Sotilasosaaminen


Visio: “Avoin MPKK”

-Puolustusvoimat määrittelee sellaisiin aktiiviupseereilla ensi kädessä täytettäviin poikkeusolojen tehtäviinsä, jotka ovat korvattavissa reserviupseerilla, tietyt opintokokonaisuudet, joiden suorittaminen on tae riittävästä osaamisesta. Voidaan puhua reserviupseerin jatko-opinnoista tai jatkotutkinnosta.

-Maanpuolustuskorkeakoulu kehittää opetusohjelmaansa sekä avaa paikkoja tarpeellisille kursseille reserviupseereja varten.

-Puolustusvoimat määrittelee Maanpuolustuskoulutus MPK:lle opetustavoitteet sellaisiin kurssikokonaisuuksiin, joilla em. osaamistasoja voidaan saavuttaa ja auditoi tällaiset kurssit.

-Reserviupseerilla on tiedossa osaamiskokonaisuudet, joihin liittyvät opintokokonaisuudet hänen tulee suorittaa saavuttaakseen sellaiset tiedot ja taidot, joita hänen tavoittelemansa poikkeusolojen tehtävä vaatii.

-Reserviupseeri voi hakeutua tällaisille kursseille itsenäisesti tai Puolustusvoimien osoittamana kertausharjoituskäskynä tai kutsulla vapaaehtoiseen harjoitukseen. Itsenäisesti kursseille hakeutuvat vastaavat kustannuksista pääosin itse, tai järjestäjä- tai tukijatahon kanssa sovitusti (esim. RUL tai MPK). Puolustusvoimien käskemänä kertausharjoituksena tai vapaaehtoisena harjoituksena toteutetut osuudet maksaa Puolustusvoimat.

-Kurssit toimeenpanee kotimaassa Puolustusvoimat ja sen sotilasopetuslaitokset tai MPK. Ulkomailla kursseja voi suorittaa Naton tai sen reserviupseerijärjestö CIOR:n koulutusjärjestelmän tarjoamissa sotilasopetuslaitoksissa, kuten NATO School Oberammergau, Baltic Defence College tai CIOR Language Academy.

Tavoitteina olisi alkuvaiheessa

 • Luoda ohjelma, joka kartoittaa ne olemassa olevat oppimispolut, jotka käymällä reserviupseeri saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot sekä tulee sijoituskelpoiseksi sellaiseen poikkeusolojen esiupseeritason tehtävään, jonka suositussotilasarvona on majurin-everstiluutnantin sotilasarvo. Tällaisia tehtäviä ovat mm. joukkoyksikön komentajan, varakomentajan sekä pataljoonan tai sotatoimiyhtymän esikunnan esikuntapäällikön tehtävät.
 • Luoda edellytykset esiupseerikurssin kaltaisten koulutuskokonaisuuksien tarjoamisesta perusyksikön päällikkötehtäviin ja eri joukkoyksiköiden ja yhtymien asiantuntija- ja päällikkötehtäviin sijoitetuille reserviupseereille.
 • Kartoittaa Naton koulutusjärjestelmän tarjoamista kurssikokonaisuuksista sopivat kurssit ja määritellä niistä kansallisen osaamistason korvaavat kurssit.

Toivonkin tästä esittämästäni runsaasti keskustelua, lisää avauksia ja toimia kaikissa sidosryhmissä, tietysti erityisesti Puolustusministeriössä sekä Puolustusvoimissa. Soveltuvilta osin toivon esittämäni liittämistä RUL:n kolmivuotiskauden strategiaan ja strategiasta johdettaviin toimenpideohjelmiin.

Sami Salmu
Kalajoki
yliluutnantti (res.)
Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston varajäsen
Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri ry:n 3. vpj.