Teksti: Janne Kosonen

Hyvin luvattu

Antti Rinteen hallituksen ohjelma on kokonaisturvallisuuden, maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan kannalta varsin miellyttävää luettavaa. Puolustuspolitiikka -osiossa on mainittu kolme päätavoitetta: 1) Uskottava puolustus, 2) Poistuvat strategiset suorituskyvyt korvataan täysimääräisesti sekä 3) Suomi on varautunut monipuolistuviin uhkiin.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta tärkeimmät asiat liittyvät ensimmäiseen tavoitteeseen. Siinä todetaan selkeästi, että Suomi pitää huolen uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resursoinnista. Puolustuskykymme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, koulutettuun reserviin, koko maan puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Tämän kohdan keinovaliokoimassa mainitaan mm., että yleistä asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin ja se tukee yhteiskunnallista koheesiota ja luo perustaa maanpuolustustahdolle. Laajapohjainen parlamentaarinen komitea selvittää yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Tavoitteena on korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen.

Varusmiesten ja reserviläisten koulutusta luvataan kehittää yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksia seuraten. Tavoitteena on kehittää palvelusta suorittavien mahdollisuuksia yhdistää siviilielämä ja palvelus sekä parantaa naisten edellytyksiä suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus ja palvella Puolustusvoimissa.

Meitä reserviläisiä lämmittää erityisesti tavoite nostaa kertausharjoitusten määrää asteittain vaalikauden aikana Puolustusvoimien henkilöstömäärän kasvaessa. Tavoitteena on noin 20 prosentin lisäys nykyisestä kertausharjoitusten tasosta hallituskauden loppuun mennessä. Kun puolustusvoimien henkilöstöä on hallituskaudella tarkoitus lisätä noin 100 tehtävällä, niin itsestään selvää on, että kertausharjoitusmäärän suunniteltu kasvattaminen onnistuu vain, jos reserviläisten roolia harjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa pystytään merkittävästi lisäämään.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan, että yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä rooli. Maanpuolustusjärjestöjen aktiivinen toiminta reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpidossa on merkityksellistä kansallisen puolustuksen suorituskyvyn näkökulmasta. Erityisen miellyttävää ohjelmasta on lukea, että maanpuolustusjärjestöjen riittävät resurssit varmistetaan ja ampumaharjoittelun edellytykset koko Suomessa turvataan. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta pannaan toimeen.

Puolustuksen kannalta alkavan hallituskauden isoja asioita ovat meri- ja ilmavoimien isoista hankkeista päättäminen. Poistuvat suorituskyvyt luvataan korvata täysimääräisesti. Toivottavasti puolustusvoimien toimintamenot pystytään hankintojenkin jälkeen pitämään sellaisella tasolla, jotta reserviläisillä ei ole edessä vuosia ilman kertausharjoituksia.

Hallitusohjelma lupaa siis paljon hyvää maanpuolustukseen yleensä ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen erikseen. Tekstiä on ollut kirjoittamassa henkilöitä, jotka tuntevat ja arvostavat tekemäämme työtä. Hallitusohjelmassa on useita toimintamme kannalta tärkeitä asioita, joita RUL on toistuvasti pitänyt esillä. Hyvä, että meitä on kuunneltu.

Rinteen hallitusohjelma sisältää paljon hyviä ja tärkeitä asioita. Valitettavasti hyvin luvattu ei aina realisoidu käytännön päätöksiksi. Hyvienkin tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa tai mahdotonta, jos talouden pohja, jolle ohjelma on rakennettu, ei kestäkään. Jos näin käy, niin silloin pitää keskittyä kaikkien olennaisimpaan ja miettiä, mitä asioita vain valtio voi tehdä. Uskottava maanpuolustus on yksi tehtävä, josta on ehdottomasti pidettävä huolta, vaikka työllisyysaste ei 75 prosenttiin nousisikaan.