Pääesikunnan käsky korvausten perimisestä reserviläisjärjestöille myönnettävistä ampumaratavuoroista

Pääesikunnan henkilöstöosasto on antanut käskyn korvausten perimisestä reserviläisjärjestöille myönnettävistä ampumaratavuoroista.

KÄSKY                                                                                                                            10.10.2011                             AH20574
KORVAUSTEN PERIMINEN RESERVILÄISJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVISTÄ AMPUMARATAVUOROISTA

Pääesikunnan Henkilöstöosaston tietoon on tullut puolustusvoimien hallintoyksiköissä toimeenpantuja laskutuksia reserviläisjärjestöille myönnetyistä ampumaratojen käyttövuoroista.

PEHENKOS on ensimmäisellä viiteasiakirjalla määrännyt niistä vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen kuuluvista tukimuodoista ja menettelytavoista, jotka kuuluvat osaston ratkaisuoikeuksien piiriin Pääesikunnan Työjärjestyksen 5.1 perusteella.

Annetun hallinnollisen määräyksen pääperiaatteena on se että reserviläisjärjestöille ei -kaupalliseen toimintaan myönnettävä puolustusvoimien tuki on vastikkeetonta.

Normitekstin mukaan:

” Tukeen kuuluvaksi sisällytetään myös muille reserviläis- ja veteraanijärjestöille maanpuolustustyöhön ja -toimintaan kohdennettava tuki. (2. Luku) ja

Asiakirjassa kuvattuja tukimenettelyjä ja tukimuotoja sovelletaan myös sellaisiin vapaaehtoisen maanpuolustustyön tai -toiminnan tukitarpeisiin, jotka eivät liity yhteistoimintaan MPK:n kanssa. (6. Luku)”

Pääesikunnan Henkilöstöosasto pitää reservin ampumaurheilutoimintaa myönteisenä, puolustusvoimien koulutusjärjestelmää ja suorituskykyä palvelevana harrastuksena.

Osaston näkemyksen mukaan myös muulle ampumaurheilutoiminnalle myönnettävien ratavuorojen hinnoitteluperusteissa tulisi pysyä kohtuullisuudessa siten että sopimuskäytännöillä ei ammunnan harrastamista tehdä mahdottomaksi.

Ampumatoimintaa harjoittavien seurojen osalta Pääesikunnan Henkilöstöosasto suosittelee harkittavaksi työsuoritusten (ratojen kunnostustalkoot/vast) käyttämistä ratavuorojen vastikkeina rahallisen korvauksen sijaan aikaisempien toimivien käytänteiden mukaisesti.

Tähän liittyen hallintoyksiköissä ei tule laatia sellaisia sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukemisesta annetun normiohjauksen kanssa.

Olemassa olevat reserviläisjärjestöjä mahdollisesti koskevat sopimukset tulee viipymättä purkaa ja muuttaa sellaisiksi, että reserviläisjärjestöjen ei -kaupallisen ampumaurheilutoiminnan tukeminen tapahtuu hallinnollisessa määräyksessä käsketyn periaatteen mukaisesti.

Pv:n henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Antero Karumaa

Koulutuspäällikkö Eversti Pertti Laatikainen