Edunvalvonta

Liitto on reserviupseerien ja laajemmin koko reservin toiminnan ja aseman asiantuntija ja edunvalvoja.  Erityisen huomion kohteena ovat reserviupseerien koulutukseen ja käyttöön, kertausharjoituksiin, kenttäkelpoisuuteen sekä kansainvälisiin tehtäviin liittyvät asiat. Tärkeä osa edunvalvontaa on myös ampumatoiminnan turvaamiseen liittyvät asiat. Liitto vaikuttaa siihen, että reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa sotilasammattitaitoaan sekä mahdollisuus hyödyntää osaamistaan myös muiden turvallisuusviranomaisten tehtävissä.

Olemme antaneet yksin tai yhdessä muiden kanssa mm. seuraavat lausunnot:

2019

Lausunto Sisäministeriölle ampuma-aseasetuksen muutosta koskevasta luonnoksesta ja luonnoksesta Sisäministeriön asetukseksi 

Lausunto puolustusministeriölle MPK:n Ampumakoulutuksesta 29.3.2019
Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle vapaaehtoisen maanpuolustuksen laista 18.1.2019

2018:

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle ampuma-aselaista 30.11.2018
Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle ampuma-aselaista 23.11.2018

Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2019 3.10.2018
Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 25.9.2018
Lausunto TEM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta 22.8.
Lausunto SM:lle  hallituksen esityksestä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 22.8.2018
Lausunto PLM:lle Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishankkeesta 20.8.2018
Lausunto PLM:lle Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietintöön 17.8.2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle (luonnos 3.5.2018) ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 § muuttamisesta
Lausunto SM:n Rajavartio-osastolle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta 6.4.2018
Lausunto puolustusvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta sekä esityksistä siviilitiedustelua ja sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi 5.4.2018
Lausunto puolustusvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa 6.4.2018
Lausunto Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä puolustusvaliokunnalle 22.2.2018
Lausunto Rajavartiolain muutosesityksestä puolustusvaliokunnalle 22.2.2018

2017:

Lausunto Asedirektiivin kansallinen täytäntöönpanon poikkeusperusteista 15.12.2017
Lausunto Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämistä koskevasta selvityksestä
Lausunto ampuma-aselain muutostyöryhmälle EU:n ampuma-asedirektiivin muutoksesta 2017
Lausunto puolustusvaliokunnalle puolustusbudjetista 2018
Lausunto Turvallisuuskomitealle Yhteiskunnan turvallisuustrategiasta (YTS 2017) 15.8.2017
Lausunto puolustusvaliokunnalle valtioneuvoston puolustusselonteosta 2017 23.3.2017
Lausunto Hallintovaliokunnalle ase- ja poliisilain muutoksesta 21.2.2017

(Reserviläisliiton lausunto (luonnos) johonka RUL lausunnossa viitataan)

2016:

Lausunto Vicky Fordille EU:n aselainsäädännön muutoksesta yhdessä muiden kanssa 15.10.2016
Lausunto PuV:lle puolustusbudjetista 2017 11.10.2016
Lausunto PuV:lle halllituksen esityksestä laiksi puolutusvoimista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi 27.9.2016
Lausunto SM:lle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta, RESUL:n yhteislausunto 18.8.2016
Lausunto PuV:lle hallituksen esityksestä laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta, 21.4.2016
Lausunto HaV:lle EU asedirektiivin muuttamisesta 20.4.2016
Lausunto UM:lle kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvä lainsäädäntö -työryhmän mietintöön, 11.3.2016
Lausunto PLM:lle hallituksen esityksestä puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 8.3. 2016
Lausunto PLM:lle Asevelvollisuuslain muuttamisesta, 26.2.2016

 

2015:
Lausunto HaV:lle EU:n Aselakidirektiivin muuttamisesta, yhdessä RES:n kanssa, 8.12.
Lausunto PuV:lle EU:n Aselakidirketiivin muuttamisesta, yhdessä RESUL:n ja RES:n kanssa, 2.12.
Lausunto HaV:lle EU:n Aselakidirektiivien muuttamisesta, yhdessä RES:n kanssa 10.11.
EU:n Aselakidirektiivien muuttamisesta, mukana Ampumaharrastusfoorumin lausunnossa, 28.10.
Lausunto STM:lle luonnokseen hallituksen esitykseksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamiseksi, yhdessä RES:n kanssa, 16.10.
MPT:n jäsenjärjestöjen julkilausuma eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle maanpuolustusjärjestöjen valtion tuesta 2016
Lausunto SM:lle luonnoksesta ampumarata-asetukseksi ja luonnoksista muutoksiksi ampuma-aseasetukseen, sekä lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annettuun asetukseen 14.8.
Lausunto Päijät-Hämeen liitolle maakuntakaavaehdotukseen (Hälvälä) 13.8.
Lausunto Helsingin kaupungille Kivikon ja Suurmetsän asemakaavaan sekä sisäampumaurheilukeskukseen 24.6.
Lausunto Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen strategiaan 13.4.
Lausunto SM:n poliisiosastolle täydennyspoliisityöryhmän loppuraportista 6.3.
Eduskunnan hallintovaliokunnalle ehdotuksesta ampuma-aselakiin ja ehdotukseksi ampumaratalaiksi 9.2.
Lausunto PE:lle reserviin tai varareserviin kuuluvan asevelvollisen ylentämisen normiluonnoksesta 14.1.